18, juli 2022

Combinatie Sweco-Svašek werkt aan dijk- en duinversterking Schiermonnikoog

Om ervoor te zorgen dat we in Nederland de gevolgen van klimaatverandering het hoofd kunnen bieden, worden onze dijken en duinen getoetst op veiligheid. Zo ook de dijk en duinen van Schiermonnikoog. Uit onderzoek blijkt dat zowel de zeedijk, als een deel van het duintracé, toe zijn aan versterking. Om ook in de toekomst droge voeten te houden. In opdracht van Wetterskip Fryslân gaat Sweco samen met Svašek Hydraulics de verkenningsfase ondersteunen.

Een Schier perspectief

De combinatie Sweco-Svašek geeft vorm aan de verkenningsfase van dit unieke project. Vanuit de thema’s techniek en omgeving gaat deze combinatie in nauwe samenwerking met Wetterskip Fryslân, gebiedspartners en stakeholders, varianten en een uiteindelijk voorkeursalternatief schetsen. Passend binnen de aanpak van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), de nieuwe Omgevingswet en de duurzaamheidseisen van Wetterskip Fryslân.

Dit project is uniek omwille van verschillende facetten. Zo werken we aan én op een eiland waarbij er een sterke verbinding is met de omgeving: alles hangt met elkaar samen. Het project bevindt zich daarnaast in, en rondom een Natura 2000-gebied. Slimme technische oplossingen zijn vanwege deze unieke omstandigheden noodzakelijk. Voor het slagen van dit project is een nauwe samenwerking met de omgeving en omgevingsmanagement daardoor minstens zo belangrijk.

Werk met werk maken

Naast de voorgenomen dijk- en duinversterking zijn er verschillende andere opgaven en initiatieven op Schiermonnikoog. Denk aan opgaven voor de verduurzaming van de landbouw, ontwikkeling van de kwelders en drinkwaterwinning/verdroging in de duinen. Sweco-Svašek helpt in de verkenning mee om slimme en efficiënte oplossingen ter tafel te brengen die de overlast beperken, werk met werk creëren en daarmee kostenbesparend zijn.

Svašek zal binnen de combinatie het ontwerp van het duin op zich nemen. Sweco is al jaren nauw betrokken bij het demonstratieproject De Brede Groene Dijk. Hier werken ze aan een duurzame groene dijk met materiaal dat ter plaatse aanwezig is. Dit deels in en nabij Natura2000-gebied. Samen, en met de schouders eronder, gaan we ook deze uitdaging aan om ook Schiermonnikoog te helpen duurzaam toekomstbestendig te maken.

Van concretisering naar verkenning

Op dit moment bevindt de combinatie Sweco-Svašek zich in de concretiseringsfase. En worden onze ingediende plannen naast het plan van Wetterskip Fryslân gehouden om samen te komen tot een definitief plan. Volgens planning starten in augustus dit jaar de werkzaamheden voor de verkenning.

Meer weten?

Neem dan contact op met Anna Kroon.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud

Anna Kroon

Project ingenieur

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

NEEM CONTACT OP