Morfologie

Morfologie is het dynamische samenspel tussen de veranderende bodem en het sedimenttransport. Golven en stromingen zijn de drijvende kracht achter het sedimenttransport. Variaties in sedimenttransport leidt vervolgens tot verandering van de bodem die vervolgens weer invloed heeft op golven en stromingen.

Svašek Hydraulics heeft uitgebreide ervaring met het simuleren en voorspellen van morfologie (sedimenttransport en bodemveranderingen) aan kusten, rivieren, estuaria en havens. Onze ervaring omvat niet-cohesieve sedimenten, cohesieve sedimenten, wadplaten, golfgedreven sedimenttransport in kustdwars en kustlangs richting en sedimentatie in havenbekkens of toegangskanalen. Daarnaast kan Svašek Hydraulics sedimentmetingen uitvoeren.

Snelle expert judgements en 1D model analyses zijn soms als voldoende, maar voor nauwkeurige morfologische voorspellingen passen we onze eigen software FINEL of de open-source software XBeach toe.

FINEL is (online) gekoppeld aan SWAN voor o.a. golfgedreven sedimenttransport en de terugkoppeling van bodemveranderingen op golven. FINEL heeft zand-, slib- en gekoppelde zand-slib-interactiemodules om de morfologie te simuleren. Er zijn verschillende state-of-the-art sedimenttransportformules beschikbaar. FINEL kan morfologische ontwikkeling nauwkeurig simuleren voor perioden tot 100 jaar! FINEL kan worden toegepast in 3D-, 2D- en 1D-modus. Het maakt gebruik van ongestructureerde grids om voldoende detail te hebben in interessegebieden met korte rekentijden. Bovendien kan met FINEL parallel gerekend worden voor snelle berekeningen op ons eigen rekencluster.

XBeach omvat de hydrodynamische processen van korte golven (refractie, shoaling en brekende golven), lange golven (groei, voortplanting en dissipatie), golfopzet en instabiele stromingen, evenals overslag en overloop. De morfodynamische processen zijn onder meer sedimenttransport over de bodem en in suspensie, bodemverandering, duinafslag en doorbraak. Hoewel XBeach met name gericht is op het simuleren van kortdurende stormen met hoge strand- en duinerosie, heeft Svašek Hydraulics XBeach met succes toegepast voor lange-termijnsimulaties. Dit wordt bereikt door het XBeach model toe te passen in een state-of-the-art morfologische trein met afwisselend rustige en stormcondities waarbij zowel kustdwars als kustlangs transportprocessen worden gesimuleerd.

Met onze morfologische analyses en simulaties kunnen we zorgen voor een optimaal kustbeschermingsontwerp of suppletiestrategie, riviermorfologiestudie of baggeroptimalisatie voor minimale sedimentatie in een haven of toegangskanaal. We kunnen ook de verspreiding van sedimentpluimen simuleren, bijvoorbeeld voor milieueffectrapportages.