Personeel

Y.H. Attema, MSc (Ype)
Hij is afgestudeerd in 2014 aan de technische Universiteit  Delft (vloeistofmechanica).Ype heeft ervaring op het gebied van hydrodynamica (golven en stroming) en morfologie. Vanaf begin 2015 is hij werkzaam bij Svašek Hydraulics en betrokken bij diverse adviesprojecten in de rol van junior expert hydromorfologie. Binnen deze projecten houdt hij zich voornamelijk bezig met het modelleren van stroming, morfologie, golven en slipverspreiding. Daarnaast is Ype medeontwikkelaar van FINEL; een software pakket dat binnen Svašek Hydraulics ontwikkeld wordt.

A.J. Bliek, MSc (Bram)
Hij is sinds  1977 werkzaam bij Svašek Hydraulics, direct na zijn opleiding aan de Technische Universiteit Delft. Bij Svašek Hydraulics is hij intensief getraind en geschoold door Honzo Svašek . Vanaf 1984 is Bram directeur van Svašek Hydraulics. Hij is uitgegroeid tot een erkend expert op het gebied van kusttechniek en hydraulische modellering dankzij zijn brede ervaring over een periode van bijna 45 jaar in vele projecten in meer dan 30 verschillende landen. Zijn expertise is gebaseerd op een gedegen en praktische kennis van de fysische processen in het oppervlaktewater en omvat thema's als getijden- rivierstromingen, windgolven en deining, zeebodem morfologie, waterbouwkundige constructies en hun gevolgen voor het milieu, en de interacties tussen al deze facetten. Bram is onderdeel van veel verschillende MER commissies en wordt veelvuldig gevraagd voor specialistisch advies voor grootschalige en specialistische projecten wereldwijd.

S. Bom, MSc (Sam)
In 2017 is hij cum laude afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft (vloeistofmechanica) en daarna begonnen bij Svašek Hydraulics, waar hij in 2016 al een stage deed. Sam heeft ervaring op het gebied van hydrodynamica (stroming en turbulentie).

M.J.G. van den Boomgaard, MSc (Marloes)
Na afronding van haar opleiding aan de Technische Universiteit Delft (vloeistofmechanica) is zij in 2003 begonnen bij Svašek Hydraulics .De eerste jaren is zij vooral betrokken geweest bij hydraulische studies, zoals de bepaling van golfcondities (SWAN), golfdoordringing berekeningen (HARES) en stromingsberekeningen voor nautische toepassingen. Marloes heeft de stroomvoorspellingen voor het Nederlands zeilteam voor de Olympische Spelen in China en Londen geleverd, waarvoor zij het stromingsmodel FINEL2D gebruikte. Marloes is enkele jaren onderdeel geweest van het ontwerpteam van de combinatie Boskalis en Van Oord voor ondersteuning ontwerp en uitvoering van de Tweede Maasvlakte. De laatste jaren heeft zij wereldwijd adviezen gegeven voor verscheidene grote projecten, zoals voor een Cruise Terminal in Mindelo (Kaapverdië), aanbesteding Alpha Island, maar ook in Nederland voor de nieuwe zeesluis bij Terneuzen.

B.J.O. Eikema, MSc (Bernard)
Bernard is in 1996 afgestudeerd aan de TU Delft bij de faculteit Civiele Techniek (waterbouwkunde). Hij is 25 jaar werkzaam bij Svašek Hydraulics en heeft gewerkt aan een breed scala aan projecten. In de begin jaren waren dit vooral praktische waterbouw projecten zoals de zandvoorziening van de Betuweroute, de ontgraving van de stations van de Noord-Zuidlijn, het dimensioneren van de primaire waterkeringen van het Steigereiland van IJburg en de tout venant winning bij de Maaswerken met groot grondverzet materieel. De laatste 15 jaar heeft hij vooral gewerkt aan een mix van constructieve waterbouw projecten en numeriek modelleren van golven en stroming. Op het gebied van golfstudies en de golfdoordringing in havens heeft hij zeer ruime ervaring met het numerieke golfmodel HARES. Ook de nieuwste ontwikkelingen met het numerieke model SWASH worden door Bernard met aandacht gevolgd. Hij kijkt altijd kritisch naar de realiteitszin van de modeluitkomsten. Naast de modellering van golfdoordringing heeft hij ook ervaring met het modelleren van de stroming met FINEL.

B. Geerdes, (Barbara)
Zij is sinds 2003 de office manager bij Svašek Hydraulics.

J. Kroon, MSc (Anna)
Na afronding van haar opleiding aan de Technische Universiteit Delft (vloeistofmechanica) is zij in 2009 begonnen bij Svašek Hydraulics . Anna heeft 12 jaar ervaring in het uitvoeren van onder meer hydraulische studies, morfologisch onderzoek, landaanwinningsprojecten en havenontwerp. De belangrijkste projecten waaraan zij heeft gewerkt zijn de uitbreiding van de haven van Rotterdam, “Maasvlakte 2” en de Hondsbossche en Pettemerzeewering. Bij de Maasvlakte 2 was Anna verantwoordelijk voor het afleiden van hydraulische condities, werkbaarheid en morfologische studies. Bij de tender voor de versterking van de Hondsbossche en Pettemerzeewering was ze verantwoordelijk voor het ontwerp van de onderhoudsbuffer. In 2017 is Anna deeltijd begonnen met haar promotieonderzoek (doorvertaling van onzekerheden in invoer naar voorspellingen voor langetermijn morfologie).

B.A.J. Les, MSc (Bastiaan)
In 1997 heeft hij zijn studie aan de Technische Universiteit Delft (vloeistofmechanica) (vloeistofmechanica) afgerond. Hij is ruim 25 jaar adviseur op vele verschillende gebieden van de kust- en rivierwaterbouwkunde en heeft veel ervaring met grootschalige stroming- en golfvoorspellingen en advisering voor veel verschillende kustgebieden wereldwijd. Hij is expert op het gebied van opzetten van Metocean stroming- en golfdatabases en het afleiden van operationele en extreme condities uit deze databases. Inhoudelijke kennis wordt gecombineerd met veel meetervaring, waarbij in Europa, Afrika en Zuid-Amerika metingen zijn uitgevoerd van getij, golf, stroming en aanslibbing met verschillende meetinstrumenten. Recente kenmerkende projecten zijn Metocean projecten voor windmolenparken en adviseur voor havenontwikkeling in West-Afrika. Bas geeft al jarenlang advies aan o.a. MeteoGroup, HPPL Hazira (India) en Rijkswaterstaat.

B. van Leeuwen, MSc (Bas)
In 2008 heeft hij zijn studie Civil Engineering and Management aan de Universiteit Twente afgerond en is hij gaan werken bij Svašek Hydraulics. Tijdens zijn werk heeft hij zich gespecialiseerd in het modelleren van kustprocessen als golven, getijdenstroming en morfologie, deels in de Westerschelde maar ook wereldwijd. Kenmerkende projecten zijn daarbij Hondsbossche en Pettemer zeewering en de nieuwe zeesluis Terneuzen. Bas heeft daarnaast veel ervaring in projecten op het gebied van natuurontwikkeling en slibverspreiding en effectbeschrijving in (beneden)riviergebieden. Hij is vanuit het kader van praktische toepassingen nauw betrokken bij de ontwikkeling van FINEL2D. In oktober 2020 is Bas benoemd tot adjunct-directeur bij Svašek Hydraulics.

T.S. Pak, MSc (Tom)
In 2019 is hij afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft (river and coastal engineering) en daarna begonnen bij Svašek Hydraulics. Zijn afstudeerwerk was gericht op de interactie tussen eolisch en marien sedimenttransport bij de Hondsbossche Duinen.

S.E. Poortman, MSc (Sanne)
In 2011 is zij begonnen bij Svašek Hydraulics na afronding van haar studie aan de Technische Universiteit Delft (vloeistofmechanica). Ze heeft ruime ervaring op het gebied van hydrodynamica (stroming en golven) en morfologie en betrokken bij diverse adviesprojecten in de rol van expert hydromorfologie. Sanne heeft ruime ervaring met het modelleren van (dichtheids-)stroming, morfologie, golven en slibverspreiding, waarbij een significant deel van de studies zich gericht heeft op (havens in) de Westerschelde. Kenmerkende projecten zijn buitendijks natuurherstel in de Westerschelde, ontwikkeling van de Hedwigepolder, Zwakke Schakels Zeeuws-Vlaanderen en nieuwe zeesluis Terneuzen. Ook voor projecten elders in de wereld heeft Sanne hydraulische en morfologische adviezen gegeven, zoals het leveren van stromingsvoorspellingen voor het Nederlands zeilteam tijdens diverse Olympische spelen en morfologische modelleren van de Nigeriaanse kust. Sanne is daarnaast vanuit het kader van praktische toepassingen nauw betrokken bij de ontwikkeling van FINEL3D.

L. Spaans, MSc (Lennard)
In 2019 is hij afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft (coastal engineering) en daarna begonnen bij Svašek Hydraulics. Zijn afstudeerwerk was gericht op de morfologie van intergetijden zandbanken en de simulatie hiervan in XBeach.

Y.B. Steenman, MSc (Yannick)
Yannick is in 2020 afgestudeerd aan de technische universiteit Delft (environmental fluid mechanics en coastal engineering). Na het afronden van zijn afstudeerwerk over het numeriek modelleren van 2DH en 3D jet stromingen, wat hij deed in samenwerking met Svašek Hydraulics, is hij bij ons aan de slag gegaan als project ingenieur. Yannick heeft ervaring op het gebied van hydrodynamica, met een focus op numeriek modelleren.

H. Talstra, MSc, PhD (Harmen)
In 2004 heeft hij zijn studie aan de Technische Universiteit Delft (vloeistofmechanica) afgerond waarna hij direct zijn promotietraject in is gegaan. In 2011 heeft hij zijn PhD werk, getiteld Large-scale turbulence structures in shallow separating flows, succesvol verdedigd. Harmen is in 2007 gaan werken bij Svašek Hydraulics. Hij is gespecialiseerd in het ontwikkelen en implementeren van numerieke rekensoftware (toegepast op vloeistofmechanica) en het doorgronden van de achterliggende fysica en wiskunde. Dit is de rode draad in zowel zijn promotie- als afstudeerwerk en zijn huidige functie binnen Svašek Hydraulics. Binnen Svašek is Harmen sinds 2007 verantwoordelijk voor het verbeteren, onderhouden en helpen toepassen van de numerieke pakketten FINEL3D, FINROD en HARES. Binnen deze pakketten heeft hij zeer uiteenlopende verbeteringen geïmplementeerd, waaronder parallellisatie, domeindecompositie, de koppeling met diverse standaard-softwarebibliotheken en vele “feature requests”, zowel van gebruikers binnen het bedrijf als van klanten.

F.P. de Wit, MSc, PhD (Floris)
In 2016 is Floris afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft in de richting Waterbouwkunde. In 2022 verdedigde hij aan dezelfde universiteit succesvol zijn PhD met de titel “Wave shape prediction in complex coastal systems”. Dit werk focuste op het meten, voorspellen en modelleren van de niet-lineaire golfvorm in complexe kustsystemen met het uiteindelijke doel een betere voorspelling van het golf gedreven sediment transport. Gedurende dit traject is hij betrokken geweest bij de verdere ontwikkeling van golfmodellen SWAN en SWASH. In April 2021 is Floris begonnen bij Svašek Hydraulics. Zijn expertise omvat een breed scala aan golf en kust gerelateerde onderwerpen.