Adjunct directeur Svašek Hydraulics

Lynyrd de Wit is benoemd tot adjunct-directeur bij Svašek Hydraulics. Hij zal worden ondersteund en getraind door Bram Bliek, die sinds 1984 algemeen directeur is.

Lynyrd de Wit: "Ik kijk uit naar deze nieuwe uitdaging na het afronden van mijn promotieonderzoek en zal proberen in deze nieuwe rol te groeien. Een van de voordelen van deze nieuwe rol is al het extra contact met nieuwe en bestaande klanten. Ik hoop dat veel vruchtbare samenwerkingsverbanden in de toekomst zullen worden onderhouden en ontwikkeld!"

Het belang van hydraulische belastingen op dijken

In het vakblad OTAR is een artikel verschenen over de ervaring van Svašek Hydraulics bij de hydraulische advisering bij het ontwerp en toetsing van waterkeringen.

Bij ontwerp en toetsing van dijken is het de bedoeling dat de sterkte (bekleding) groter is dan de belasting (waterstand en golven). Bij het grote publiek is vaak vooral de sterktekant in beeld, terwijl de hydraulische belasting nogal eens op de achtergrond blijft. Hierdoor wordt het belang van betrouwbare hydraulische randvoorwaarden soms onderschat.

Download het hele artikel om meer te lezen

Start werkzaamheden Jachthaven Cadzand-Bad

De zwakke schakel Cadzand-Bad wordt versterkt door de aanleg van een jachthaven. De aanleg van deze jachthaven is recent begonnen. Svašek Hydraulics was betrokken bij het ontwerp- en optimalisatieproces van de haven. Namens het waterschap Scheldestromen was Svašek verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging gedurende de 'design and construct' fase van het project.

Svašek Hydraulics heeft de ontwerprapporten voor de kustverdediging geschreven en heeft daarvoor diverse numerieke modellen toegepast. De ontwerp golfcondities zijn bepaald met het model SWAN. De golfdoordringing in de haven is gemodelleerd met HARES. FINEL is gebruikt voor de voorspelling van de morfologische ontwikkeling voor verschillende ontwerpen van de jachthaven en om de veiligheid van zwemmers te analyseren. Bekijk het projectblad for meer informatie.

View real time webcam of construction works.

PhD-Thesis Lynyrd de Wit (cum laude)

Lynyrd de Wit, medewerker bij Svašek Hydraulics, verdedigde zijn proefschrift "3D CFD modelling of overflow dredging plumes" met succes. Lynyrd is cum laude gepromoveerd.

3D CFD-simulaties, laboratoriumexperimenten en veldmetingen werden gebruikt om meer inzicht te krijgen in 'near field' turbulente overflow baggerpluimmen. De focus lag op het meest gebruikte baggervaartuig: een sleephopperzuiger (TSHD). Het mengen van 'near field' overflow baggerpluimen is belangrijk omdat het bepalend is voor de 'far field' baggerpluim karakteristieken en de sedimentatie, die essentieel zijn om de milieu-impact van een baggerproject te kunnen beoordelen. De belangrijkste near-field-mengprocessen zijn in deze studie geïdentificeerd. De inzichten zijn vertaald naar dagelijks gebuik in de baggertechniek en worden gebruikt in het IMPROVE-project (IMPact Reducing OVerflow Extension) om de milieu-impact te verminderen.

Afstuderen Ype Attema

Ype Attema, afgestudeerd bij Svašek Hydraulics, heeft zijn verdediging gehad over het onderwerp “Long-term bio-g eomorphological modelling of the formation and succession of salt marshes”.

De interactie tussen vegetatie en de morfodynamica is beschouwd als een belangrijk proces in kweldervorming en landaangroei. Daarom wordt de bijdrage van vegetatiemodellering aan de lange termijn morfologische ontwikkeling van kwelders geëvalueerd door het implementeren van een vegetatiegroeimodel in de morfodynamische modelleringsoftware FINEL. Over het algemeen laten de resultaten zien dat de bio-geomorfologische modellen in staat zijn om kwelderkarakteristieke morfologische en hydrodynamische verschijnselen weer te geven.